RegulaminRegulamin sklepu internetowego

MAGNIPSOR.PL

§1.
Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w
przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub
lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:
DERMACEA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 10
23-204 Kraśnik
NIP: 7151939641
REGON: 367361660
3. Dane kontaktowe:
DERMACEA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 10
23-204 Kraśnik
e-mail: biuro@dermacea.pl
telefon: 881 772 128, 505 317 374
4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
wymieniona w cenniku dostaw
5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi
stosownymi przepisami prawa.
6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
produkcie.
7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca
zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
zmianami.
9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych
i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie
wyborów Kupującego.
12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu
przez Kupującego.
14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem
zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy
określeniu jego ceny (cena/jednostka).
18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy.
21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://magnipsor.pl za pośrednictwem,
którego Kupujący może złożyć zamówienie.
23. Sprzedający:
DERMACEA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 10
23-204 Kraśnik
NIP: 7151939641
REGON: 367361660
Nr konta Bankowego: 92124023951111001073934818
24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego, potocznie określany Internetem.
25. Termin realizacji – podana liczba godzin lub dni roboczych.
26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i
umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku w przypadku Kupujących.
27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od
Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub
osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz
osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający
zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć

wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana
przed zawarciem umowy.
29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo
jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu
określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;
miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
§2.
Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy
wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są
cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy,
który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia,
w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień
umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail:
zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy,
niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w
wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od
umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od
umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z
umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą
porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania
sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi
najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej
1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć

wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności
sklepu magnipsor.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
§3.

Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności:
a. wypełnienie formularza kontaktowego;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a
zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie
Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że
Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym
Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez
Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia
zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu
umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty
Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości
zamówienia
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 14 dni roboczych, a dla zamówień
złożonych z wielu produktów w terminie ustalonym indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a
Kupującym. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy
do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z
dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
§4.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć pocztą elektroniczną na
adres biuro@dermacea.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu
umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt
i ryzyko.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie
dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa Konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli
Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z
art. 33 Prawa Konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§5.
Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.
556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była
już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie
przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba
że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową
wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj
rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby
nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w
miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego
Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo
Sprzedającego.
11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany
rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za
uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.
14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od
wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej
niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.
15. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy
stwierdzone przed upływem tego terminu.
16. W terminach określonych w §5 pkt. 13-15 Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z
chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego
tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio
stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych
uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy
przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia
mediacji.
18. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
się §5 pkt. 13-14, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument
dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero
na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z
osobą trzecią stało się prawomocne.
19. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł
umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za
które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu
kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści,
a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to
przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
20. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
21. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w
prawie.

§6.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest
Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje
dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu
realizacji złożonego zamówienia.
3. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji
zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo
pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
a. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu
sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
b. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
(wymagany przez przewoźników).
4. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedającego i
następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
a. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane
są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego
jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju
przesyłki przekazywane są:
– DPD Polska
– DHL Express

5. Adres poczty elektronicznej jak i nr telefonu może być wykorzystywany przez
sprzedającego do kontaktów marketingowych
6.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem
telefonu 505 317 374 lub e-mail: biuro@dermacea.pl
7. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz
lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu
505 317 374 lub e-mail: biuro@dermacea.pl
§6.1

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

zgodnie z art. 13 RODO

1. Administratorem Sklepu Internetowego jest:
DERMACEA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 10
23-204 Kraśnik
NIP: 7151939641
REGON: 367361660
2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu
Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak

adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania
ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje
połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883
z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania
danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji
lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach
określonych w Regulaminie.
4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu
przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą
starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze
programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają
oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się
do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów
danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego.
Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym
zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub
Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do
wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym,
Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
7. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o
produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o
organizowanych konkursach, promocjach.
8. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom
trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia,
realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
a. Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul.
Osmańska 2, 02-823 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział
XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047237, o
kapitale zakładowym 21.892.500,00 złotych, posiadającym NIP: 527-00-22-391,
będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29
grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych
niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
b. Operatorowi systemu płatności on-line firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie,
30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72 jako administratorowi danych, wpisanemu
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000296790, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką,
posiadająca numer NIP 634-26- 61-860, NIP EU PL6342661860, będącym

podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie
dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay, a w
szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

§6.2
Polityka cookies

1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki
"cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu
końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na
celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep
Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę
domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
a. konfiguracji Sklepu Internetowego;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu
Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,
których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony
prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google
AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka
ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
d. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego
Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub

Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest
dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać
zasady korzystania z plików "cookies".
6. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu
Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta
lub czasie pozostawania na danej stronie.
7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową
Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
"cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
"cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa:
a. Internet Explorer,
b. Chrome,
c. Safari,
d. Firefox,
e. Opera,
f. Android,
g. Safari (iOS),
h. Windows Phone,
i. Blackberry.
10. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
§7.

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje
bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany
wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce
REGULAMIN. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej
Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i
poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,
rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach
Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod
przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W
ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Call Now Button